ベトナム

Lao động | Kinh phí công đoàn

HƯỚNG DẪN

Công văn số 2059/TLĐ ngày 28/5/2021 về lùi thời điểm đóng KPCĐ đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

CỤ THỂ

Đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021.