ベトナム 個人所得税

Thuế thu nhập cá nhân | Có phải kê khai thuế TNCN hàng tháng/quý khi không phát sinh trả thu nhập

HƯỚNG DẪN

Theo Công văn số 2393/TCT-DNNCN về khai thuế TNCN ngày 01/7/2021.

CỤ THỂ

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

KHÁC

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

TÓM TẮT

Căn cứ:Luật số 26/2012/QH13, Nghị định 126/2020/NĐ-CP