ベトナム 会計

Trình bày báo cáo tài chính | Điểm khác biệt chính giữa IFRS và VAS (P4)

HƯỚNG DẪN

VAS 21 trình bày báo cáo tài chính, thông tư 200 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam và thông tư 202 hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.
IAS 1, trình bày báo cáo tài chính và khuôn khổ khái niệm về Báo cáo tài chính.

NỘI DUNG

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
Doanh nghiệp phải trình bày tất cả các khoản mục thu nhập và chi phí được ghi nhận trong kỳ trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp phải trình bày tất cả các khoản mục thu nhập và chi phí được ghi nhận trong kỳ: (i) Trong một báo cáo thu nhập toàn diện, hoặc (ii) Trong hai báo cáo: một báo cáo trình bày các thành phần của lãi hoặc lỗ (báo cáo thu nhập riêng) và báo cáo thứ hai bắt đầu bằng lãi hoặc lỗ và các thành phần của thu nhập toàn diện khác (báo cáo thu nhập toàn diện).
Không có yêu cầu tương tự. VAS không yêu cầu trình bày thông tin liên quan đến các hoạt động không tiếp tục. Nếu áp dụng, báo cáo thu nhập toàn diện sẽ bao gồm một mục riêng là tổng của (i) lãi hoặc lỗ sau thuế của các hoạt động không tiếp tục và (ii) lãi hoặc lỗ sau thuế được ghi nhận trên cơ sở đo lường giá trị hợp lý trừ chi phí bán hoặc chi phí thanh lý tài sản hoặc (các) nhóm tài sản thanh lý của các hoạt động không tiếp tục.
Không có yêu cầu tương tự Báo cáo thu nhập toàn diện phải bao gồm từng thành phần của thu nhập toàn diện khác được phân loại theo bản chất.
Doanh nghiệp phải trình bày các khoản chi phí theo chức năng được phân loại theo mẫu biểu của Thông tư 200 Doanh nghiệp phải trình bày phân tích các khoản chi phí được ghi nhận vào báo cáo lãi hoặc lỗ theo cách phân loại dựa trên bản chất hoặc chức năng của chi phí, tùy theo thông tin nào đáng tin cậy và phù hợp hơn.