ベトナム

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp | Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

QUY ĐỊNH

Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021

Khoản 20 điều 1 nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 20 nghị định 218/2013/NĐ-CP.

NỘI DUNG

  1. Đối tượng áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
    • Doanh nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới, đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và,
    • Dự án được thực hiện trước ngày 01/01/2015 và,
    • Đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại luật số 71/2014/QH13 và được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
  2. Quy định về thời gian áp dụng ưu đãi thuế TNDN
TH Doanh nghiệp thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 1 Áp dụng thời gian ưu đãi thuế TNDN
1 Doanh nghiệp chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN Áp dụng ưu đãi kể từ kỳ tính thuế được CQ có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
2 Doanh nghiệp đã hưởng hết ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ) Áp dụng ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được CQ có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
3 Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ) Áp dụng ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được CQ có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.