ベトナム

Nơi nộp hồ sơ khai thuế | Trường hợp NNT chưa hoàn thành thủ tục thay đổi trụ sở

QUY ĐỊNH

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

NỘI DUNG

Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế nơi chuyển đi trong trường hợp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã hoặc cơ quan thuế nơi chuyển đến (Khoản 6, Điều 7)

Trước đây: Chưa có quy định. Người nộp thuế và cơ quan thuế lúng túng trong việc xử lý.

KẾT LUẬN

Không còn tình trạng cơ quan thuế nơi chuyển đi và cơ quan thuế nơi chuyển đến từ chối nhận tờ khai thuế khi NNT chưa hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở.