ベトナム

Luật quản lý thuế 2019 | Điểm mới của nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế 2019

QUY ĐỊNH

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 Công văn số 5189/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

NỘI DUNG

Về quản lý thuế đối với người nộp thuế (NNT) trong thời hạn tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (KD) quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 37 Luật quản lý thuế.