ベトナム

Gia hạn thời hạn nộp thuế | Thuế TNCN, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021

QUY ĐỊNH

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 hiệu lực từ ngày 19/4/2021.

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ NHƯ SAU:

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Được quy định cụ thể tại Điều 2 nghị định này.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIA HẠN

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế 1 lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021.