- NAC Global .NET アジア法令・ビジネス情報サイト - https://www.nacglobal.net -

VPĐD và DNCX phải kê khai thuế TNCN hàng tháng

QUY ĐỊNH

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng từ ngày 05/12/2020.

NỘI DUNG

Thuế thu nhập cá nhân phải được kê khai theo tháng

Thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế TNCN, mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế TNCN theo quý thì sẽ được kê khai theo quý. (Điều 8, 9 )

KẾT LUẬN

Kỳ khai thuế dựa trên điều kiện về số thuế TNCN không còn được áp dụng.

Cần lưu ý đối với đối tượng nộp thuế không đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý như Văn phòng đại diện công ty nước ngoài, Doanh nghiệp chế xuất thì có thể phải kê khai thuế TNCN theo tháng.

[1]

日本語は「ベトナム・駐在員事務所やEPEは月次申告に注意が必要 [2]」をご覧下さい。