- NAC Global .NET アジア法令情報サイト - https://www.nacglobal.net -

Luật dân sự 2015 | Tổ chức có tư cách pháp nhân

QUY ĐỊNH

Khoản 1 điều 74 Bộ luật dân sự 2015

NỘI DUNG

Quy định một tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đủ 4 điều kiện sau đây:

  1. Tổ chức phải được thành lập theo quy định của Luật
    Theo khoản 1 điều 82 Bộ luật dân sự 2015, pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. VD, doanh nghiệp được thành lập theo quyết định của Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.
  2. Tổ chức phải có cơ cấu tổ chức theo quy định
    Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.
  3. Tổ chức có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình
  4. Tổ chức phải nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập
    Nếu tổ chức không đáp ứng được bất kỳ 1 trong 4 tiêu chí trên thì không được coi là có tư cách pháp nhân.