- NAC Global .NET アジア法令・ビジネス情報サイト - https://www.nacglobal.net -

Lao động | Trợ cấp thôi việc, mất việc làm và báo cáo về lao động

QUY ĐỊNH

Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động có hiệu lực từ ngày 01/2/2021.

MỘT SỐ ĐIỂM THAY ĐỔI CƠ BẢN

Nội dung Quy định mới Quy định cũ
Thời gian thử việc Được tính vào thời gian làm việc thực tế của NLĐ Không được tính vào thời gian làm việc thực tế của NLĐ
Thời gian làm việc tính hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc làm (A) A<= 6 tháng được tính ½ năm làm việc 1=< A < 6 tháng được tính ½ năm làm việc
A> 6 tháng được tính 01 năm làm việc A>= 6 tháng được tính 01 năm làm việc
Báo cáo tình hình thay đổi về lao động Định kỳ 6 tháng (trước 5/6 và 5/12) đến Sở LĐ TB và XH và Cơ quan bảo hiểm cấp huyện Định kỳ 6 tháng (trước 25/5 và 25/11) đến Phòng LĐ TB và XH hoặc Sở LĐ TB và XH

[1]